logo

AKTUALNOŚCI

30 września 2015 r.

Zakończenie realizacji projektu!

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż z końcem września zakończyliśmy realizację projektu „Zacznij od nowa! Program aktywizacji osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy”.

Głównym celem projektu była poprawa zdolności do zatrudnienia 52 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udzielenie pełnego wsparcia aktywizacyjnego i zwiększenie dostępu do podjęcia zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w oferowanym wsparciu. Mamy nadzieję, że uzyskana w trakcie szkoleń wiedza i umiejętności oraz praktyczne doświadczenie zawodowe w przyszłości zaowocują dalszymi, pozytywnymi zmianami w Państwa życiu zawodowym. Pragniemy podziękować również wszystkim osobom zaangażowanym w realizację form wsparcia w ramach projektu - za rzetelność i wysoką jakość współpracy.

Dziękujemy także wykonawcom zadań oraz całemu zespołowi projektowemu.

23 lipca 2015 r.

REALIZACJA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU „PONOWNY START”

BD Center Sp. z o. o. informuje o rozpoczęciu realizacji szkoleń zawodowych dla Uczestników Programu „PONOWNY START”. Od bieżącego miesiąca Uczestnicy biorą udział w atrakcyjnych szkoleniach zgodnych z ich predyspozycjami zawodowymi. Celem realizacji szkoleń jest podniesienie przez Uczestników poziomu ich kompetencji zawodowych oraz zdobycie nowych, pożądanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy Programu „PONOWNY START” biorą udział w następujących szkoleniach:

5 maja 2015 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje, że rozpoczęła się ostatnia forma wsparcia - Doradztwo Biznesowe w ramach Projektu "Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy" Program "Własna firma". Doradztwo Biznesowe ma na celu pomoc firmom w rozwiązaniu problemów na jakie napotkają po otwarciu działalności gospodarczej.

21 marca 2015 r.

Aktualizacja Umowy udziału w projekcie – Programie „Ponowny start” oraz Regulaminu udziału w Programie „Ponowny start”

W dniu 21.05.2015 r. zaktualizowane zostały następujące dokumenty: Umowa udziału w projekcie – Programie „Ponowny start” oraz Regulamin udziału w Programie „Ponowny start”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

17 863 65 80

zacznijodnowa@bdcenter.pl

19 marca 2015 r.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając po zamknięciu procedury odwoławczej przedstawia ostateczną listę Uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego.

LP. Numer wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego K/M Ocena Eksperta nr 1 ogółem Ocena Eksperta nr 2 ogółem Średnia z ocen ogółem Przyznana kwota dotacji inwestycyjnej w PLN Przyznana kwota wsparcia pomostowego w PLN
1 WF/02/ON/2015/POKL M 94 92 93 40 000,00 10 080,00
2 WF/04/ON/2015/POKL M 94 91 92,5 40 000,00 10 080,00
3 WF/10/ON/2015/POKL K 92 92 92 40 000,00 10 080,00
4 WF/08/ON/2015/POKL M 89 88 88,5 40 000,00 10 080,00
5 WF/12/ON/2015/POKL M 88 89 88,5 40 000,00 10 080,00
6 WF/01/ON/2015/POKL K 86 90 88 40 000,00 10 080,00
7 WF/03/ON/2015/POKL M 87 89 88 40 000,00 10 080,00
8 WF/05/ON/2015/POKL K 88 88 88 40 000,00 10 080,00
9 WF/11/ON/2015/POKL M 88 86 87 40 000,00 10 080,00
10 WF/06/ON/2015/POKL M 82 83 82,5 40 000,00 10 080,00

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

13 marca 2015 r.

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Biznes Planów Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając prezentuje wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego

LP. Numer wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego K/M Ocena Eksperta nr 1 ogółem Ocena Eksperta nr 2 ogółem Średnia z ocen ogółem Przyznana kwota dotacji inwestycyjnej w PLN Przyznana kwota wsparcia pomostowego w PLN
1 WF/02/ON/2015/POKL M 94 92 93 40 000,00 10 080,00
2 WF/04/ON/2015/POKL M 94 91 92,5 40 000,00 10 080,00
3 WF/10/ON/2015/POKL K 92 92 92 40 000,00 10 080,00
4 WF/08/ON/2015/POKL M 89 88 88,5 40 000,00 10 080,00
5 WF/12/ON/2015/POKL M 88 89 88,5 40 000,00 10 080,00
6 WF/01/ON/2015/POKL K 86 90 88 40 000,00 10 080,00
7 WF/03/ON/2015/POKL M 87 89 88 40 000,00 10 080,00
8 WF/05/ON/2015/POKL K 88 88 88 40 000,00 10 080,00

oraz

Lista rezerwowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego, które otrzymały minimum 60 pkt.

LP. Numer wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego K/M Ocena Eksperta nr 1 ogółem Ocena Eksperta nr 2 ogółem Średnia z ocen ogółem Przyznana kwota dotacji inwestycyjnej w PLN Przyznana kwota wsparcia pomostowego w PLN
1 WF/11/ON/2015/POKL M 88 86 87 N/D N/D
2 WF/06/ON/2015/POKL M 84 82 83 N/D N/D
3 WF/07/ON/2015/POKL K 84 80 82 N/D N/D
4 WF/09/ON/2015/POKL M 60 62 61 N/D N/D

Zgodnie z Regulaminem Przyznania Wsparcia Finansowego Wnioskodawca, którego wniosek nie znalazł się na wstępnej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania, posiada prawo do wniesienia odwołania od oceny merytorycznej biznes planu dokonanej przez Komisję Oceny Biznes Planów.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków, których Wnioskodawcy posiadają prawo do złożenia odwołania od oceny merytorycznej biznes planu

Lista rezerwowa

PROCEDURA ODWOŁAŃ OD OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANU:

Odwołanie o ponowną weryfikację wniosku w zakresie oceny merytorycznej i dodatkowymi wyjaśnieniami (informacjami) dotyczącymi zakresu przedsięwzięcia składane jest w terminie do 18.03.2015 r. do godz. 16:00 w Biurze Partnera Projektu „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” przy ul. Szarych Szeregów 5 w Rzeszowie.

Podanie należy składać na formularzu „Odwołanie od oceny merytorycznej biznes planu” stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu Oceny Wniosków o Przyznanie Wsparcia Finansowego i Pomostowego. Informacja o wyniku oceny zostanie przesyłana w wersji papierowej w terminie do 5-ciu dni roboczych od daty wpływu odwołania.

Odwołanie nie może dotyczyć rozszerzenia biznesplanu o nowe treści. Nie dostosowanie się do tego warunku będzie skutkowało odmową przyjęcia odwołania. Wszystkie zarzuty względem oceny powinny zostać opisane w jednym odwołaniu ze wskazaniem oceny kryterium z którym Pani/Pan się nie zgadza. W przypadku uwzględnienia odwołań, wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego zostanie zaktualizowana o wartości kwoty przypadającej na odwołania.

Pula środków finansowych przeznaczonych na listę rezerwową na dzień 13.03.2015 r. wynosi 80 000 PLN.

Ponowna ocena biznes planu będzie dokonywana przez członków KOBP, którzy nie uczestniczyli w jego pierwszej ocenie. Powtórna ocena biznes planu jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. Ostateczne zamknięcie listy Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowne rozpatrzenie biznes planu.

W przypadku braku odwołań lub ich nieuwzględniania dofinansowanie otrzymają kolejne wnioski z listy rezerwowej z najwyższą punktacją powyżej wymaganego minimum. Wstępna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nie ulega zmianie nawet w przypadku uzyskania wyższej liczby punktów przez osoby korzystające z procedury odwołania się od oceny merytorycznej biznesplanów.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu procedury odwołań „Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania” zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu, a każdy Uczestnik projektu zostanie poinformowany o wynikach oceny złożonego wniosku oraz przyznaniu bądź nie, dofinansowania wraz z uzyskanym wynikiem punktowym. Osoby, które znajdą się na „Ostatecznej liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania” będą proszone o dostarczenie niezbędnych dokumentów do przygotowania umowy (w dwóch egzemplarzach - oryginał i kopia, bądź dwie kopie). Każda z ww. osób zostanie wówczas poinformowana o terminie złożenia załączników do umowy o przyznanie wsparcia finansowego i terminie rejestracji działalności gospodarczej:

3 marca 2015 r.

Aktualizacja Umowy udziału w projekcie – Programie „Ponowny start” oraz Regulaminu udziału w Programie „Ponowny start”

W dniu 03.03.2015 r. zaktualizowane zostały następujące dokumenty: Umowa udziału w projekcie – Programie „Ponowny start” oraz Regulamin udziału w Programie „Ponowny start”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

17 863 65 80

zacznijodnowa@bdcenter.pl

26 lutego 2015 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje, że zakończyły się Szkolenia Zawodowe w ramach Projektu "Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy" Program "Własna firma".

25 lutego 2015 r.

Nabór wniosków o przyznacie wsparcia finansowego i pomostowego dla uczestników projektu.

W związku z akceptacją zaktualizowanego Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i Regulaminu Przyznania Wsparcia Finansowego w dniu 25.02.2015 r. Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając ogłasza ponownie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski można składać w biurze Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając (Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5) w dni robocze od 26.02.2015 r. do 11.03.2015 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Niezbędne informacje znajdą Państwo w „Regulaminie Przyznania Wsparcia Finansowego”, który znajduje się w zakładce "Własna firma" wraz z wymaganymi załącznikami do w/w wniosku.

Ogłoszenie o naborze

25 lutego 2015r.

Informujemy, iż pismem z dnia 25 lutego 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaakceptował przedstawione mu dokumenty dotyczące Programu „Własna firma” realizowanego przez Partnera Projektu Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając tj.:
1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie z dnia 18 lutego 2015r. (zmiana dotyczy szkoleń zawodowych §8 Wsparcie szkoleniowo-doradcze pkt. 3), - pobierz
2. Regulamin Przyznania Wsparcia Finansowego z dnia 18 lutego 2015r. (zmiana dotyczy naboru wniosków § 3 Wsparcie finansowe- ogólne warunki pkt. 4), - pobierz
w których dokonano zmian, na które Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wyraził zgodę pismem z dnia 16 lutego 2015r.

25 lutego 2015 r.

Informujemy, że z dniem 25.02.2015 r. Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Programu „Własna firma” anuluje ogłoszenie z dnia 18 lutego 2015r. o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego opublikowanego dnia 18.02.2015 r.

21 lutego 2015 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje, że zakończyło się DORADZTWO INDYWIDUALNE w ramach Projektu "Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy" Program "Własna firma".

zdjęciezdjęcie zdjęciezdjęcie

20 lutego 2015 r.

Informujemy o zamieszczeniu Regulaminu oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w zakładce "Własna firma" - Wsparcie finansowe.

18 lutego 2015 r.

Nabór wniosków o przyznacie wsparcia finansowego i pomostowego.

W dniu 18.02.2015 r. Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski można składać w biurze Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając (Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5) w dni robocze od 23.02.2015 r. do 06.03.2015 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Niezbędne informacje znajdą Państwo w „Regulaminie Przyznania Wsparcia Finansowego”, który znajduje się w zakładce "Własna firma" wraz z wymaganymi załącznikami do w/w wniosku.

Ogłoszenie o naborze

16 lutego 2015r., godz. 15.00

Aktualizacja listy osób zakwalifikowanych do Programu „Ponowny start”

BD Center sp. z o. o. informuje, iż została zaktualizowana Lista osób zakwalifikowanych do Programu „Ponowny start” w ramach projektu „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy”. Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną Listę:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
17 863 65 80
zacznijodnowa@bdcenter.pl

16 lutego 2015r.

Wyniki rekrutacji do Programu „Ponowny start”

BD Center sp. z o. o. informuje, że została zakończona rekrutacja do Programu „Ponowny start” w ramach projektu „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy”. Poniżej zamieszcza Listę osób zakwalifikowanych, Listę osób rezerwowych oraz Listę osób niezakwalifikowanych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
17 863 65 80
zacznijodnowa@bdcenter.pl

16 lutego 2015r.

Rozpoczeły się szkolenia zawodowe w ramach Projektu "Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy" - Program "Własna firma".

27 stycznia 2015r. - Rekrutacja do Programu "Ponowny start"

Wydłużenie terminu rekrutacji:

Firma BD Center Sp. z o. o. ogłasza przedłużenie terminu rekrutacji uczestników do Programu "Ponowny start" realizowanego w ramach projektu "Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy". W związku z powyższym dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie do 13 lutego 2015 roku od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w Biurze Projektu przy ulicy Broniewskiego 1 w Rzeszowie.

21 stycznia 2015r.

W związku z zapotrzebowaniem na wykonanie zadania - szkolenia zawodowe, zamieszczamy:

20 stycznia 2015 r.

Aktualizacja Regulaminu rekrutacji do Programu „Ponowny start”

W dniu 20.01.2015 r. został zaktualizowany Regulamin rekrutacji do Programu „Ponowny start”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym dokumentem:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

17 863 65 80

zacznijodnowa@bdcenter.pl

20 stycznia 2015r.

zdjęciezdjęcie zdjęciezdjęcie

W dniu 19.01.2015 r. w Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając zakończyło się szkolenie PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Projektu "Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy" Program "Własna firma".

14 stycznia 2015r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje, że w dniach od 15.01.2015 r. do 19.01.2015 w godzinach 8:00-16:00 w siedzibie Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, odbędzie się szkolenie dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” program „Własna firma”

Temat szkolenia: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

9 stycznia 2015 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje, że został zakończony II Etap oceny merytorycznej do projektu „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy”. Zamieszcza Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę osób rezerwowych przewidzianych do udziału w projekcie

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” program „Własna firma”

LPLista Kandydatów według Numeru Identyfikacyjnego Kandydata (NIK)Średnia oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnegoPunkty za spełnienie kryteriów preferencyjnychWynik z rozmowy z Komisją RekrutacyjnąSUMA PUNKTÓWStatus Kandydata
1NIK/15/ON/2014/POKL80,51010100,5zakwalifikowany
2NIK/09/ON/2014/POKL82,510597,5zakwalifikowany
3NIK/23/ON/2014/POKL910697zakwalifikowany
4NIK/21/ON/2014/POKL83,55593,5zakwalifikowany
5NIK/16/ON/2014/POKL82,55693,5zakwalifikowany
6NIK/18/ON/2014/POKL767891zakwalifikowany
7NIK/01/ON/2014/POKL7371090zakwalifikowany
8NIK/22/ON/2014/POKL757688zakwalifikowany
9NIK/06/ON/2014/POKL6601076zakwalifikowany
10NIK/05/ON/2014/POKL6012476zakwalifikowany
11NIK/24/ON/2014/POKL6010575zakwalifikowany
12NIK/26/ON/2014/POKL6501075zakwalifikowany

Lista osób rezerwowych do udziału w projekcie „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” program „Własna firma”

LPLista Kandydatów według Numeru Identyfikacyjnego Kandydata (NIK)Średnia oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnegoPunkty za spełnienie kryteriów preferencyjnychWynik z rozmowy z Komisją RekrutacyjnąSUMA PUNKTÓWStatus Kandydata
1NIK/07/ON/2014/POKL68,50674,5lista rezerwowa
2NIK/12/ON/2014/POKL64,55473,5lista rezerwowa
3NIK/08/ON/2014/POKL642672lista rezerwowa
4NIK/14/ON/2014/POKL640670lista rezerwowa

Lista osób nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” program „Własna firma”

LPLista Kandydatów według Numeru Identyfikacyjnego Kandydata (NIK)Średnia oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnegoPunkty za spełnienie kryteriów preferencyjnychWynik z rozmowy z Komisją RekrutacyjnąStatus Kandydata
1NIK/13/ON/2014/POKL80,550niezakwalifikowany zgodnie z § 7 pkt 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
2NIK/11/ON/2014/POKL65122niezakwalifikowany zgodnie z § 7 pkt 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Ponadto przypominamy osobom zakwalifikowanym do Projektu o dopełnieniu formalności związanych z dostarczeniem następujących dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć nie później niż do dnia 16 tycznia 2015 roku.

3 stycznia 2015 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje, że został zakończony I Etap oceny merytorycznej dotyczący formularzy rekrutacyjnych do projektu „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy”. Zamieszcza Listę Kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną oraz Listę Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do II Etapu Rekrutacji (nie uzyskali minimum 60 pkt z oceny Formularza rekrutacyjnego).

Wyniki:

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – I ETAP cz. 1

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając przedstawia listę Kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji – rozmowa rekrutacyjna z Komisją Rekrutacyjną:

LPNUMER IDENTYFIKACYJNY KANDYDATAILOĆ PUNKTÓW UZYSKANYCH Z OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGOLICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW PREFERENCYJNYCHŁACZNA LICZBA PUNKTÓW Z I ETAPU OCENY
1NIK/09/ON/2014/POKL82,51092,5
2NIK/23/ON/2014/POKL91091
3NIK/15/ON/2014/POKL80,51090,5
4NIK/21/ON/2014/POKL83,5588,5
5NIK/16/ON/2014/POKL82,5587,5
6NIK/13/ON/2014/POKL80,5585,5
7NIK/18/ON/2014/POKL76783
8NIK/22/ON/2014/POKL75782
9NIK/01/ON/2014/POKL73780
10NIK/11/ON/2014/POKL651277
11NIK/05/ON/2014/POKL601272
12NIK/24/ON/2014/POKL601070
13NIK/12/ON/2014/POKL64,5569,5
14NIK/07/ON/2014/POKL68,5068,5
15NIK/06/ON/2014/POKL66066
16NIK/08/ON/2014/POKL64266
17NIK/26/ON/2014/POKL65065
18NIK/14/ON/2014/POKL64064

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – I ETAP – cz.2

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając przedstawia listę Kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji – rozmowa rekrutacyjna z Komisją Rekrutacyjną:

LPNUMER IDENTYFIKACYJNY KANDYDATAILOĆ PUNKTÓW UZYSKANYCH Z OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
1NIK/17/ON/2014/POKL29
2NIK/20/ON/2014/POKL44,5
3NIK/19/ON/2014/POKL45
4NIK/03/ON/2014/POKL53,5

Uprzejmie informujemy, iż termin rozmowy z Komisją zostanie ustalony telefonicznie, indywidualnie z każdym Kandydatem.

Informujemy, że zgodnie z „Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa Projektu” listy są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

2 stycznia 2015 r.

Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając informuje, że w procesie rekrutacji na dzień 02-01-2015r. do projektu "Zacznij od nowa!" Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” zakwalifikowali się następujący Kandydaci:

LPNUMER IDENTYFIKACYJNY KANDYDATA
1NIK/01/ON/2014/POKL
2NIK/03/ON/2014/POKL
3NIK/05/ON/2014/POKL
4NIK/06/ON/2014/POKL
5NIK/07/ON/2014/POKL
6NIK/08/ON/2014/POKL
7NIK/09/ON/2014/POKL
8NIK/11/ON/2014/POKL
9NIK/12/ON/2014/POKL
10NIK/13/ON/2014/POKL
11NIK/14/ON/2014/POKL
12NIK/15/ON/2014/POKL
13NIK/16/ON/2014/POKL
14NIK/17/ON/2014/POKL
15NIK/18/ON/2014/POKL
16NIK/19/ON/2014/POKL
17NIK/20/ON/2014/POKL
18NIK/21/ON/2014/POKL
19NIK/22/ON/2014/POKL
20NIK/23/ON/2014/POKL
21NIK/24/ON/2014/POKL
22NIK/26/ON/2014/POKL

12 grudnia 2014 r.

Aktualizacja Umowy udziału w projekcie – Programie „Ponowny start” oraz Regulaminu udziału w Programie „Ponowny start”

W dniu 12.12.2014 r. zaktualizowane zostały następujące dokumenty: Umowa udziału w projekcie – Programie „Ponowny start” oraz Regulamin udziału w Programie „Ponowny start”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

17 863 65 80

zacznijodnowa@bdcenter.pl

1 grudnia 2014 r.

Rekrutacja do Programu „Ponowny start”

Termin rekrutacji:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać od 1 grudnia 2014 r. do 20.01.2015 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w Biurze Projektu, tj. w siedzibie firmy BD Center sp. z o. o. przy ul. Broniewskiego 1 w Rzeszowie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

17 863 65 80

zacznijodnowa@bdcenter.pl

Rekrutacja do Programu "Własna firma"

Termin rekrutacji:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać od 22 do 30 grudnia 2014 roku od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w Biurze Partnera Projektu.

21 listopada 2014 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2014 r. firma BD Center Sp. z o. o. podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę na realizację projektu pn. „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego.

KONTAKT:

logo

LIDER:

BD Center Spółka z o.o.
ul. Broniewskiego 1
35-222 Rzeszów
tel. (17) 855 20 29

logo

PARTNER:

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
tel. (17) 852 56 46

Powered by Centrum Promocji Biznesu