logo

PROGRAM „PONOWNY START”

Projekt „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” w zakresie Programu szkoleniowo-stażowego „Ponowny start” realizowany jest przez Lidera Projektu, BD Center Spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ADRESACI

Osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które:

FORMY WSPARCIA

Program szkoleniowo-stażowy „Ponowny start” przewiduje następujące formy wsparcia:

Każdy Uczestnik projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z wykwalifikowanym doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, identyfikujący mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe oraz potrzeby szkoleniowe Uczestników projektu.

Uczestnicy projektu w celu pomocy w przystosowania się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy objęci zostaną indywidualnym poradnictwem psychologicznym. Poradnictwo pomaga w analizie kompetencji i uczy technik przydatnych przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów przez Uczestnika projektu. Spotkania są prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego psychologa.

Każdy Uczestnik projektu bierze udział w szkoleniu z zakresu poruszania się po rynku pracy. Warsztaty kształtują umiejętność tworzenia CV i LM, poruszania się po rynku pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, komunikacji interpersonalnej, komunikacji w zespole oraz autoprezentacji.

Pośrednictwo pracy będzie prowadzone przez specjalistów poszukiwania pracy poprzez indywidualne spotkania i konsultacje z każdym Uczestnikiem projektu. Dodatkowo specjaliści pozyskają oferty pracy i stażu, zaaranżują rozmowy kwalifikacyjne, wybiorą oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami Uczestnika projektu.

Każdy Uczestnik projektu weźmie udział w 2 - miesięcznych praktykach zawodowych zgodnie z predyspozycjami oraz indywidualnymi potrzebami. Praktyki pozwolą określić mocne strony Uczestnika projektu, które należy rozwijać i wykorzystywać w kolejnych etapach programu. Po ukończeniu praktyk pracodawca wystawia opinię, która będzie warunkowała dobór przez doradcę zawodowego odpowiedniego szkolenia zawodowego.

Uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych zgodnie z Indywidualnym Planem Działania w celu zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Dla każdego Uczestnika projektu zostaną zorganizowane 4 - miesięczne staże dzięki którym zdobędą oni doświadczenie zawodowe zgodnie z ich kwalifikacjami uzyskanymi w ramach szkolenia zawodowego.

Wymagane stosowne dokumenty do pobrania poniżej oraz w Biurze Projektu.

REKRUTACJA

Warunkiem przystąpienia do projektu jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia.
Pierwszym etapem zgłoszenia do projektu jest wypełnienie formularza - informacje poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Po wypełnieniu formularza należy zgłosić się do Biura Projektu w celu złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

ZAPRASZAMY!

Uwaga, tylko dokładnie wypełnione i kompletne dokumenty będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

DO POBRANIA

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego określa Regulamin.

KONTAKT:

logo

LIDER:

BD Center Spółka z o.o.
ul. Broniewskiego 1
35-222 Rzeszów
tel. (17) 855 20 29

Powered by Centrum Promocji Biznesu