logo

PROGRAM „WŁASNA FIRMA”

Projekt „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” w zakresie Programu „Własna firma” realizowany jest przez Partnera Projektu Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ADRESACI

Osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które:

Kandydatom spełniającym powyższe warunki kwalifikowalności przyznawane będą dodatkowe punkty za spełnienie poniższych kryteriów merytorycznych:

Do programu „Własna firma” zostanie zakwalifikowanych 12 osób.

Termin rekrutacji:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać od 22 do 30 grudnia 2014 roku od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w Biurze Partnera Projektu.

FORMY WSPARCIA

Program „Własna firma” przewiduje następujące formy wsparcia:

Uczestnik projektu szkolony będzie z zakresu zakładania działalności gospodarczej, księgowości jednoosobowej, marketingu, podstaw przedsiębiorczości oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

zdjęciezdjęcie zdjęciezdjęcie

Uczestnicy projektu objęci zostaną doradztwem indywidualnym, którego celem jest poprawne sporządzenie biznesplanów. Doradztwo indywidualne prowadzone jest przez doświadczonych doradców.

Dla każdego Uczestnika projektu przewidziane jest jedno szkolenie zawodowe. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych odpowiednio do profilu planowanej działalności gospodarczej.

W skład Komisji Oceny Biznes Planów wejdą osoby posiadające doświadczenie w ocenie biznesplanów. Każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów. Dziesięć biznesplanów z najwyższą punktacją uzyska dofinansowanie maksymalnie 40 000,00 złotych. W przypadku równej liczby punktów będzie proszony o opinię niezależnie trzeci oceniający. Regulamin oceny wniosków zostanie zamieszczony na stronie WWW projektu, dostępny też będzie w biurze Partnera Projektu. Pozostałym firmom zostanie wydane zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Uczestnik projektu jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej zarejestrowania.

Po założeniu działalności gospodarczej Uczestnikom projektu zostanie przyznane podstawowe wsparcie pomostowe ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszych 6-ciu miesiącach jej funkcjonowania.

Doradztwo biznesowe ma na celu pomoc firmom w rozwiązaniu problemów na jakie napotkają po otwarciu działalności gospodarczej w pierwszym okresie działalności. Doradztwo prowadzone będzie przez doświadczonych doradców w zakresie przedsiębiorczości.

Kryteria uczestnistwa

 1. 1. W Programie „Własna firma” nie mogą uczestniczyć:
  • osoby zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • osoby pozostające w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem (Projektodawcą), i/lub pracownikiem Beneficjenta (projektodawcy), Partnera lub wykonawcy,
  • osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem (Projektodawcą), i/lub pracownikiem Beneficjenta (Projektodawcy), Partnera lub wykonawcy związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  • osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat łączył stosunek pracy lub inny (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem (Projektodawcą), Partnerem Beneficjenta (Projektodawcy), lub wykonawcą,
  • osoby, które skorzystały/skorzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach PO KL (w szczególności w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2), na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • osoby, którym udzielona w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych pomoc de minimis przekroczyła kwotę 200 000 euro lub 100 000 euro w przypadku podmiotu zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego,
  • osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny , z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przez Kandydata Formularza Rekrutacyjnego,
  • osoby, które zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność,
  • osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą niezgodnie z definicją określoną w art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.),
  • osoby karane zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
  • osoby, które mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (ograniczenie zjawiska creamingu ).
 2. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2014 poz. 832)nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
   • wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
   • udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanym z działalnością wywozową,
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze węglowym,
  • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu,
  • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
  • które rozpoczęły realizację projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • ub podmiotowi, który otrzymał dofinansowanie na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa w art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (DZ. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 312) lub na podstawie decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego i złożenie go w wyznaczonym terminie rekrutacji. Formularz rekrutacyjny do Projektu należy wypełnić komputerowo i złożyć wydrukowaną wersję formularza lub wypełnić odręcznie pismem czytelnym. Formularz należy przedłożyć wraz z wymaganym kompletem załączników. Formularz rekrutacyjny powinien być zaparafowany na każdej stronie i podpisany czytelnie przez Kandydata do udziału w projekcie w miejscach do tego wskazanych, w tym w szczególności na każdym z oświadczeń.

Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat będzie zobowiązany dołączyć następujące załączniki:

DO POBRANIA

PROGRAM "WŁASNA FIRMA":

REKRUTACJA

WSPARCIE FINANSOWE

ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego określa Regulamin Rekrutacji.

Wyniki oceny formalnej 2 stycznia 2015 r.

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną 3 stycznia 2015 r.

Lista Kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do II Etapu Rekrutacji 3 stycznia 2015 r.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 7 stycznia 2015 r.

KONTAKT:

logo

PARTNER:

Centrum Promocji Biznesu
ul. Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
tel. (17) 852 56 46

Powered by Centrum Promocji Biznesu